خبرونه راستنېدل

محمد ارشاد افغانستان

تاسو باید ولاړ شی اندیښنه مه کوی محمد ارشاد

قمار آزاد پاکستان

په دومره لنډه موده کی ، د لنډی مزل په هکله می هیڅ فکر هم نکو. قمار آزاد پاکستان

مشعل عمرا پاکستان

(خپله دنده خپل هیواد کی سرته رسوم دا زه ما لپاره کافی ده)مشعل عمرا