خبرونه

23 ਦਸੰਬਰ

د همکارۍ پروتوکول د لاسلیک شرط لمانځل شو

د کډوالی اداری عمومی مدیریت په همغږی سره د ملی ملاټر داوطلبانه ستنیدو مکانیزم د دنده همکاری پروتوکول د لاسلیک مراسم ولمانځل شو.