خبرونه راستنېدل

محمد ارشاد افغانستان

محمد ارشاد افغانستان

تاسو باید ولاړ شی اندیښنه مه کوی محمد ارشاد

قمار آزاد پاکستان

قمار آزاد پاکستان

په دومره لنډه موده کی ، د لنډی مزل په هکله می هیڅ فکر هم نکو. قمار آزاد پاکستان

مشعل عمرا پاکستان

مشعل عمرا پاکستان

(خپله دنده خپل هیواد کی سرته رسوم دا زه ما لپاره کافی ده)مشعل عمرا