/

د بیرته ستنیدو پریکړه

د بیرته ستنیدو موده

په کور کی نوی پیل

د مخی نوم لیکنهد مخی نوم لیکنه په بهیر کی د بیرته ستنیدو پروسه مو پیل کړی.

په اړیکه شید لازیاتو معلوماتو د اخیستلو لپاره او یا د نږدی لیدنی لپاره زمونږ نږدی دبیرته ستنیدو دفتر ته مراجعه وکړی او یا هم د اړیکی غوښتنپاڼه جوړه ولی شی.

مونږ له تاسو سره اړیکه نیسود اړیکی په غوښتنپاڼه کی د خپل معلومات په ورکولو سره له تاسو سره زمونږ د بیرته اړیکی زمینه چمتو کوی.

د همکارۍ پروتوکول د لاسلیک شرط لمانځل شو

د کډوالی اداری عمومی مدیریت په همغږی سره د ملی ملاټر داوطلبانه ستنیدو مکانیزم د دنده همکاری پروتوکول د لاسلیک مراسم ولمانځل شو.