بازگشت داستان ها

عمر آزاد – پاکستان

هیچ فکر نمی کردم که در این مدت کوتاه بتوانم اینهمه راه حل در اختیار داشته باشم" عمر آزاد – پاکستان

ماشال آمالا پاکستان

کار خودم را در کشور خودم انجام می دهم. این برای من کافی است. ماشال آمالا

افغانستان محمد ارشد

حتما بروید و نگران نباشید محمد ارشد