اخبار

03 دی

تشریفات امضای پروتکل همکاری برگزار شد

با هماهنگی اداره كل مديريت مهاجرت، مراسم امضای پروتكل همكاری سازوکار بازگشت داوطلبانه حمايتی ملی برگزار شد.