با هماهنگی اداره كل مديريت مهاجرت، مراسم امضای پروتكل همكاری سازوکار بازگشت داوطلبانه حمايتی ملی برگزار شد.

 

با هماهنگی اداره كل مديريت مهاجرت، مراسم امضای پروتكل همكاری سازوکار بازگشت داوطلبانه حمايتی ملی برگزار شد.

با هماهنگی اداره کل مدیریت مهاجرت، مراسم امضای "پروتکل همکاری سازوکار ملی بازگشت داوطلبانه " با حضور مدیر کل اداره مهاجرت، دکتر ساواش اونلو، مدیر کل اداره کنسولی، خاتون دمیرر، وکیل مدیر "تیکا" سرکان کایالار، و مدیر کل اداره صلیب سرخ ترکیه، دکتر ابراهیم آلتان در تاریخ چهارشنبه 2 سپتامبر در2020 در سالن کنفرانس قدیر کارباش در اداره مهاجرت امضا شد.

با مشارکت ذینفعان مربوط؛ به منظور افزایش اثربخشی در مبارزه با مهاجرت‌های نامنظم و اطمینان از بازگشت مهاجران بی‌قاعده به کشورهای مبدا و سازگاری آنها با اتخاذ رویکردی حقوق بشرانه ، سازوکار "بازگشت داوطلبانه تحت حمایت ملی" با "اعلامیه مشترک مراسم امضای قصد" که در 18 ژوئن 2019 برگزار شد ، ایجاد شد

با استقرار سازوکار بازگشت داوطلبانه تحت حمایت ملی؛ این امکان برای مهاجران بی قاعده فراهم آمد تا به طور داوطلبانه و با خیال راحت کشور را ترک کنند و با کمک های نقدی در بازگشت به کشور مبدا، دوباره با جامعه ادغام شوند.